Nederlands  Français 
Onze producten
Downloads & media


  My Electro is erkend ventilatieverslaggever  Uw zekerheid


  Algemene verkoops- en gebruiksvoorwaarden My Electro

   

  Bij het plaatsen van een bestelling, verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. Door  bovendien op eender welke wijze gebruik te maken van de site van My Electro verklaart  u eveneens akkoord te gaan met alle hieronder opgesomde voorwaarden. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

  1. Toepassingsgebied
  2. Deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsook eventuele bijzondere voorwaarden, zijn van toepassing op al onze prestaties en sluiten alle andere voorwaarden uit. Elke afwijking dient schriftelijk en van tevoren door ons bevestigd te worden.

   Elke clausule die niet in overeenstemming of die in contradictie is met onze algemene voorwaarden, en die van toepassing is op bestelbonnen, lastenboeken of eender welk ander document, kan ons niet ten laste gelegd worden tenzij hierover op voorhand door ons doelbewust een schriftelijk akkoord werd ondertekend.

  3. Onderneming
  4. My Electro  bvba - Evenbroekveld 16F, 9420 Erpe-Mere (België)

   Btw-nummer: BE 0546.795.730

   Rekeningnummer: Belfius BE59 0688 9923 8426 - BIC(SWIFT):GKCCBEBB

  5. Website
  6. De website van My Electro is toegankelijk via www.my-electro.be en www.my-electro.eu, en omvat eveneens de subdomeinen van deze beide domeinen.

   De externe links van bedrijven en/of particulieren die op deze sites geplaatst zijn, worden enkel ter informatie meegegeven, en verbinden My Electro op geen enkele wijze met de betrokken eigenaars van deze links.

  7. Registratie en bezoeken op My Electro
  8. Van geregistreerde gebruikers worden een aantal gegevens op de server van My Electro bewaard (o.a. naam, voornaam, emailadres, adres, IP-adressen van waaruit de registratie en bezoeken gebeuren, bestelhistoriek, enz.).

   Deze persoonlijke gegevens dienen enkel voor intern gebruik, en worden in geen enkel geval doorgegeven of doorverkocht aan derde partijen (uitzondering hierop is in geval van opeising door de bevoegde overheidsdiensten). Ze zullen evenmin aangewend worden voor het voeren van publicitaire campagnes. Het verzenden van een nieuwsbrief gebeurt enkel indien een gebruiker van My Electro daar uitdrukkelijk toestemming toe heeft gegeven. U kan te allen tijde uw inschrijving op de nieuwsbrief annuleren, door middel van een brief (te sturen aan My Electro bvba; adres zie 2. Onderneming) of via email aan info@my-electro.be.

   Geregistreerde gebruikers kunnen hun persoonlijke gegevens consulteren en wijzigen via de link ‘Mijn account’ die verschijnt in het hoofdmenu bij het inloggen op de site van My Electro.

   Wanneer u uw gegevens permanent wil laten wissen, kan u dit schriftelijk aanvragen, door middel van een brief (te sturen aan Modulelec bvba; adres zie 2. Onderneming) of via email aan info@my-electro.be.

   Al uw persoonlijke gegevens in onze actieve databases worden op dat moment gewist, en niet verder gebruikt. Het is echter technisch niet mogelijk om eventuele bestaande records in inactieve databases (bvb. in geval van een backup op CD-rom van onze bestanden) te wissen.

   Het emailadres van al dan niet geregistreerde bezoekers en gebruikers van My Electro, die aangegeven hebben onze nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt bewaard in een speciale database, om te vermijden dat deze voornoemde bezoekers en gebruikers in de toekomst van My Electro ongewenste email ontvangen.

  9. Nieuwsbrief en campagnes
  10. Wanneer u aangegeven hebt om de nieuwsbrief te ontvangen, zal u regelmatig informatie over producten en diensten, en eventuele acties op My Electro ontvangen. Indien u deze informatie niet verder wenst te ontvangen, kan u dit schriftelijk laten weten aan My Electro, volgens de procedure beschreven onder punt 4. Registratie en bezoeken op My Electro.

  11. Informatie op de site
  12. Alle informatie op de site van My electro wordt te goeder trouw gegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke fouten in deze informatie.

   Niettemin doen wij ons uiterste best om de inhoud van webpagina’s, productfiches e.d. correct weer te geven.

   Afbeeldingen bij de producten worden gegeven ter illustratie, maar kunnen mogelijk afwijken van de reële situatie. We behouden ons het recht voor om andere, evenwaardige producten te leveren dan diegene aangeboden op de website (dit bv. in het geval van uitputting van de voorraad enz.).

   Reviews en commentaren die door de bezoekers en gebruikers van de site My Electro worden gepost, dienen objectief en van niet kwetsende aard voor personen en/of bedrijven te zijn. My Electro kan zonder voorafgaande toestemming van de schrijver, de inhoud van een review of commentaar van een gebruiker en/of bezoeker van de site geheel of gedeeltelijk verwijderen van de site.

  13. Prijzen
  14. Alle prijzen die op de site van My Electro worden meegedeeld, zijn in Euro en inclusief btw en eventuele taksen. De kortingen in procenten worden ter informatie naast de prijzen meegedeeld, en werden naar de bovenliggende eenheid afgerond.

   De totaalprijs van uw bestelling wordt u steeds via email toegezonden onder de vorm van een orderbevestiging.

   De prijzen op de website van My Electro en in de orderbevestiging zijn bindend voor beide partijen, tenzij in geval van gebeurlijke vergissingen in de prijsvermelding, of in geval van onverwachte of niet meegedeelde prijsstijgingen bij onze fabrikanten of leveranciers. We streven er in ieder geval naar om de prijsvermelding correct te laten verlopen.

  15. Bestelling en verkoopsovereenkomst
  16. Elke bezoeker van My Electro kan een bestelling plaatsen. Voor het plaatsen van een bestelling dient u niet geregistreerd te zijn op de site, maar wordt u bij het uitchecken wel gevraagd om een aantal belangrijke gegevens in te vullen (o.a. naam, leveringsadres, emailadres, enz.).

   Wanneer u een bestelling heeft geplaatst, wordt er een automatisch emailbericht gezonden naar het emailadres dat u bij de bestelling heeft opgegeven. Dit emailbericht geeft u de zekerheid dat wij uw bestelling goed hebben ontvangen.

   Vanaf de verzendingsdatum van deze mail, heeft u 14 opeenvolgende dagen de tijd om uw betaling via overschrijving uit te voeren op het rekeningnummer dat vermeld staat in uw orderbevestiging. Indien wij na deze termijn geen betaling hebben ontvangen, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd door My Electro.

   Vanaf het ogenblik dat wij uw betaling binnen de vastgestelde termijn ontvangen, gaat de overeenkomst tussen My Electro en de klant in, en betekent dit dat u akkoord gaat met de inhoud van en de prijszetting in de orderbevestiging. Op dat moment is het annuleren van de bestelling niet meer mogelijk, tenzij mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 15% van de waarde van de bestelde goederen, kortingen niet meegerekend. My Electro kan om redenen van overmacht, eenzijdig de verkoopsovereenkomst verbreken. In dit geval wordt tussen de beide partijen (koper en verkoper) getracht naar een minnelijke schikking.

  17. Leveringstermijn
  18. Wij streven er naar om onze producten zo snel mogelijk naar onze klanten te versturen. In principe worden courante artikelen binnen de twee werkdagen verstuurd. De leveringstermijn is afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten, en van andere factoren die deze levering kunnen beïnvloeden en waarop My Electro geen vat heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval bij overmacht en meer bepaald in het geval van ongevallen, oorlog, onrust, stakingen of versperringen die de bouwsector in het algemeen of in het bijzonder beïnvloeden, ernstig tekort aan mankracht of grondstoffen, overstroming, incidenten overkomen aan het materieel en in het geval van failliet of bankroet van een leverancier of onderaannemer.

   Het overschrijden van een overeengekomen levertermijn is in geen geval een reden voor het verbreken van een verkoopsovereenkomst door de klant.

  19. Levering
  20. Levering van de goederen gebeurt op een vooraf afgesproken tijdstip en plaats, tenzij de goederen met de post of een koerierbedrijf worden verstuurd.

   De levering is voorzien tot op het gelijkvloers. De klant dient ervoor te zorgen dat de plaats van levering gemakkelijk bereikbaar is.

   De levering omhelst enkel het afleveren van de goederen, en niet de installatie of ingebruikname.

   Bij afwezigheid van de klant tijdens de levering, kan het product opnieuw aangeboden worden, maar dient de klant de transportkosten voor de tweede levering eveneens te vergoeden.

  21. Bedenktijd
  22. Na ontvangst van de goederen, heeft u conform de wettelijke bepalingen, recht op veertien kalenderdagen bedenktijd. Binnen deze termijn nemen wij het aangekochte product terug, waarbij de verzendingskosten voor uw rekening zijn.

   U dient ons schriftelijk (via email of door middel van aangetekende brief) op de hoogte te stellen van het feit dat u het artikel wenst terug te geven, zonder dat u hiervoor een motivatie dient te geven. Gelieve bij deze communicatie het rekeningnummer te vermelden waarop de aankoopsom dient teruggestort te worden.

   Deze regel is enkel van toepassing indien het product ongebruikt, nog wederverkoopbaar is en ongeschonden en in zijn originele verpakking wordt teruggestuurd, tesamen met eventuele bijhorende documenten en accessoires.

   Enkel voorraadartikels kunnen worden teruggenomen. Producten die speciaal werden besteld of die op maat werden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij in onderling akoord en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding van ten minste 15% van de waarde van de goederen, kortingen niet meegerekend. Indien u wenst te weten of een bepaald artikel door ons als courant (voorraad) artikel wordt beschouwd, kunt u ons hiervoor contacteren via mail.

   Na ontvangst door My Electro van het teruggestuurde product, wordt door ons gecontroleerd of aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan. In voorkomend geval wordt de aankoopsom exclusief verzendingskosten, binnen de 30 dagen integraal teruggestort op uw rekening. Indien dit niet het geval is dienen de goederen door te klant te worden afgehaald op een nader te bepalen adres. Verzending is mogelijk na betaling door de klant van de reële verzendingskosten.

  23. Garantie
  24. De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing op de producten en diensten geleverd door My Electro.

   Het onderhoud van de geleverde producten is niet inbegrepen in de prijs, tenzij dit uitdrukkelijk werd vermeld in een schriftelijke overeenkomst.

  25. Betalingsvoorwaarden
  26. Alle facturen van de opdrachtnemer zijn door de opdrachtgever contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is vanaf de 30ste dag na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd, gelijk aan 12% per jaar, met een minimum van 15 euro per factuur. Bijkomend is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfataire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150,00 euro als schadebeding, dit enkel ter dekking van de buitengerechtelijke kosten. Bovendien zal de opdrachtnemer recht hebben op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere relevante invorderingskosten, overeenkomstig de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bij iedere laattijdige betaling, evenals bij iedere niet naleving van en (specifieke) verplichting in hoofde van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer bovendien het recht hebben, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van welkdanige prestaties op te schorten en slechts te hervatten na de betaling en/of naleving van alle verplichtingen. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekonen, is het Belgisch recht van toepassing op alle opdrachten door de opdrachtnemer aanvaard en uitgevoerd.

  27. Geschillen
  28. Gebeurlijke klachten dienen ons schriftelijk (via email of door middel van een aangetekende brief) te worden meegedeeld. Wij nemen iedere klacht of opmerking ter harte en zullen ons uiterste best doen, om u in geval van een gefundeerde klacht of opmerking, tevreden te stellen.

   In geval van geschillen tussen beide partijen (klant/verkoper), zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd. Deze toewijzing van jurisdictie is niet noodzakelijk van toepassing op handelingen met het oog op de terugvordering van schulden.

  COVID19

  Update 17/3/2020

  Vanaf 18/3 om 12u zal ons afhaalmagazijn/winkel gesloten zijn tot en met 05/04. Dit als gevolg van de opgelegde sluiting door de overheid voor niet-essentiële handelszaken.

  Update 27/3/2020

  De Nationale Veiligheidsraad en de federale regering hebben de maatregelen rond het coronavirus voor heel België verlengd tot en met 19 april.

  0032(0)53/39.09.09
  ma-vr 10u30-12u30 / 13u30-18u00
  Nieuwe verdeelboxen
  Air Excellent
  nu verkrijgbaar


  ©My Electro. All rights reserved. 2005-2019.